Podmínky

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativního charakteru, jedná se výhradně o právně nezávazná informativní sdělení. TIC jakožto provozovatel internetové stránky neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací v kalendáři nemá povahu právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. TIC si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v kalendáři v souvislosti se změnou programu zveřejňovaných akcí.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

TIC Brno, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“)

Kontaktní údaje správce: Adresa pro doručování: TIC BRNO, příspěvková organizace | Radnická 365/2 | 602 00 Brno, adresa elektronické pošty tic@ticbrno.cz, telefon +420 542 427 102.

TIC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

_____________________________________________

 

PRÁVNÍ DŮVOD & ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V případě vyplnění nepovinných polí v registraci je třeba pro jejich zpracování Váš výslovně udělený souhlas.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění informační povinnosti Správce vůči subjektu údajů stran organizaci zadané kulturní či společenské akce do kalendáře.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, facebookový profil, webová stránka (v případě, že tyto kategorie naplňují definici osobního údaje dle čl. 4 GDPR).

Webová stránka www.ticbrno.cz užívá cookies. Bližší informace o jejich užití zde.

DALŠÍ PŘÍJEMCI

TIC neposkytuje osobní údaje žádným třetím osobám.

 

DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi TICem a registrovaným uživatelem.

V případě nepovinných informací budou tyto zpracovány po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, nejdéle však po dobu 7 let.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kompletní informaci o zásadách zpracování osobních údajů Správcem naleznete zde.